درباره ما

ماهنامه ثمر

s20000020amar

منادی سالمندی پویا

سالمندی مقطعی از زندگی انسا نهاست که در چرخه عمر آنها ناگزیر رخ خواهد داد. اگر چه پیشرف ت دانش بشری توانسته متوسط دوره عمر انسا نها را افزایش داده و «پیری » را به تأخیر اندازد، اما این توفیق الزاما همراه با سلامتی و نشاط نیست. اگر سالمندی تجربه مثبتی است، عمر طولان یتر باید با سلامتی و فرصت مشارکت و امنیت همراه باشد. در این چارچوب، سازمان بهداشت جهانی برای دستیابی به این چشم انداز، مفهوم سالمندی پویا » را معرفی کرده است. به این ترتیب که سالمندی پویا «فرایند بهین هسازی فرص تها برای سلامتی، مشارکت و امنیت به منظور افزایش کیفیت زندگی افرادی است که به سمت سالمندی می رود این مفهوم به افراد امکان شناسایی ظرفی تهای بالقوه خود برای رسیدن به رفاه فیزیکی، اجتماعی و روانی را م یدهد. همچنین بیانگر ظرفیت افراد برای مشارکت در جامعه است.واژه پویا در این مفهوم به مشارکت مستمر در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی و مدنی اشاره داشته و تنها توانایی فعالیت فیزیکی یا مشارکت در بازار کار را مدنظر ندارد. بنابراین آنهایی که بازنشسته م یشوند و یا دچار بیماری و ازکارافتادگی م یشوند، میتوانند نقشی فعال در خانواده، گروه همسالان و جامعه داشته باشند.

با این همه باید اذعان کرد که با افزایش تعداد سالمندان در جامعه این پدیده به امری اجتماعی تبدیل شده و نیازمند درکی اجتماعی است، درکی که پدیده و موضوع را به سطح فردی تقلیل نداده و سیاس تهایی متناسب با ماهیت اجتماعی آن را توصیه میکند.

اگر کلیدواژگان سالمندی پویا «استقلال، مشارکت، احترام و مراقب تهای فردی » است باید تأکید کرد که هدف سالمندی پویا افزایش امیدب هزندگی سالم و بهبود کیفیت زندگی برای همه افراد است و کیفیت زندگی افراد به فرص تها و مخاطراتی وابسته است که در سراسر طول عمر با آنها مواجه م یشوند. بنابراین سالمندی پویا شرایطی اجتماعی است که مقدمات و الزامات آن سا لها پیش از بروز سالمندی تدارک شده و زمینه «فعال شدن سالمند » در دوران سالمندی را فراهم آورده است.

ماهنامه ثمر که زمینه ای فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی دارد رسالت خود را ترویج سالمندی پویا می داند و مصمم است در اطلاع رسانی مسائل این دوره برای شما گرامیان که از اهداف ماهنامه ثمر است کوشا باشد.