دسته: اقتصادیRSS
خانه های امید پرچم دار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صندوق
۲۶ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خانه های امید پرچم دار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صندوق

خانه های امید پرچم دار فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، فوق برنامه ای و نشانه زنده بودن و حیات صندوق بازنشستگی کشوری هستند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خانه های امید، متناسب با شرایط […]

راهبرد صندوق واگذاری خدمات به بازنشستگان است
۱۷ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

راهبرد صندوق واگذاری خدمات به بازنشستگان است

راهبرد صندوق واگذاری خدمات به بازنشستگان است   مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: راهبرد صندوق بازنشستگی کشوری واگذاری خدمات به بازنشستگان متخصص در حوزه فعالیت های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی است. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری محمود اسلامیان در “نشست مدیران ستادی صندوق” بیان داشت: امسال با تخصیص […]

تحریم ها دلالی در صنعت پتروشیمی را رونق داد
۱۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحریم ها دلالی در صنعت پتروشیمی را رونق داد

تحریم ها دلالی در صنعت پتروشیمی را رونق داد   مدیرعامل پتروشیمی جم گفت: تحریم ها باعث شد تا صنایع پتروشیمی تجهیزات خود را از دلالان خریداری کنند و بازار آن ها سکه شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، سید حسین میرافضلی در گفت و گو با […]

تقدیر از ایرانگردی و جهانگردی در نمایشگاه گردشگری اصفهان
۱۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تقدیر از ایرانگردی و جهانگردی در نمایشگاه گردشگری اصفهان

 تقدیر از ایرانگردی و جهانگردی در نمایشگاه گردشگری اصفهان   در نهمین نمایشگاه صنعت گردشگری اصفهان، از گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی تقدیر شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، نهمین نمایشگاه صنعت گردشگری اصفهان و اولین نمایشگاه تجهیزات […]

وام ضـروی بـازنشستگـان، ضـرورتی امیـدوارکننــده
۶ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وام ضـروی بـازنشستگـان، ضـرورتی امیـدوارکننــده

وام ضـروی بـازنشستگـان، ضـرورتی امیـدوارکننــده تاریخچــه ارائــه تســهیلات ویــژه بــه بازنشســتگان در قالــب وام هــای ضــروری کوچــک بــه ســال ۷۷ بــاز میگــردد. در ایـن سـال ۳۰ هـزار بازنشسـته کشـوری وام ۳۱۸ هـزار تومانـی دریافـت کردنـد. مبلـغ ایـن وام سـاالنه افزایـش پیـدا کـرد. در سـال ۹۲ ، ۴۰ هـزار بازنشسـته توانسـتند از ایـن امـکان اسـتفاده کننـد، […]

اطالع رسانی جـامع رمز موفقیت واگـذاری سهام بیمه ملـت
۶ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اطالع رسانی جـامع رمز موفقیت واگـذاری سهام بیمه ملـت

اطالع رسانی جـامع رمز موفقیت واگـذاری سهام بیمه ملـت مــروز رســانه هــای گروهــی و شــبکه هــای اجتماعــی یکــی از ابــزار مهــم و اثرگــذار در حــوزه اطــاع رســانی، تبلیغــات و بازاریابــی بــه حســاب مــی آینــد. بســیاری از ســازمان هــا ً در ایــران، اســتفاده از ابــزار نویــن اطــاع در جهــان و اخیــرا رســانی را بــرای ایجــاد ارتبــاط […]

سهام بیمه ملت
۶ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سهام بیمه ملت

سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشـوری چگــونه واگـذار شد معـاون سـرمایه گـذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشسـتگی کشـوری از واگــذاری ســهام بیمــه ملــت بــه ۱۳۰ هــزار نفــر از بازنشســتگان کشـوری متقاضـی ایـن سـهام در اسـفندماه سـال گذشـته خبـر داد. محمود شهشـهانی پور اظهارداشـت: صندوق بازنشسـتگی کشـوری در نیمـه دوم سـال ۹۵ بـه دنبـال اجـرای سیاسـت […]

مســاله صندوق هــای بــازنشستگی صـــدر تـوجـه مسئــولان
۶ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مســاله صندوق هــای بــازنشستگی صـــدر تـوجـه مسئــولان

عضوهیات مدیره صندوق بازنشســتگی کشوری: مســاله صندوق هــای بــازنشستگی صـــدر تـوجـه مسئــولان نظــام قــرار گیــرد عضوهیــات مدیــره صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت: توجــه بــه مشــکالت صنــدوق هــای بازنشســتگی از ســوی سیاسـتگذاران، برنامـه ریـزان و توجـه بـه آن هـا در اسـناد باالدســتی ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر بــرای کشوراســت. علــی زیــن العابدیــن افــزود: صنــدوق هــای بازنشســتگی کشـوری اگـر مـورد […]

مصوبـات سلیقـه ای مجلـس هزینه اضافی بر دوش  صنـدوق بــازنشستگـی
۶ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مصوبـات سلیقـه ای مجلـس هزینه اضافی بر دوش صنـدوق بــازنشستگـی

عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری: مصوبـات سلیقـه ای مجلـس هزینه اضافی بر دوش صنـدوق بــازنشستگـی کشــوری عضـو هیـات مدیـره صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری گفـت: مجلـس دهــم بایــد از مصوبــات ســلیقه ای دوری گزینــد و بــا مصوبــات کارشناسـی شـده بـار هزینـه ای کـه بـر دوش صنـدوق بازنشسـتگی کشــوری افتــاده اســت را کاهــش دهــد. کمــال الدیــن پیرمــوذن […]

تدوین سنـد بیمـه سنجی
۶ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تدوین سنـد بیمـه سنجی

تدوین سنـد بیمـه سنجی درکمیتـه ارزیـابی فنی و مالی صندوق نایب رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری: نایـب رئیـس هیـات مدیـره صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری گفـت: در راســتای قانــون برنامــه پنجــم توســعه، سیاســت هــای هیــأت امنــای صنــدوق، تاکیــدات هیــأت مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق، کمیتــه ارزیابــی فنــی و مالــی در ســال ۱۳۹۴ بــه منظــور تحقــق هـدف کالن […]